สรุป Deploy โมเดลบน Heroku ด้วย streamlit และ fastai

เมื่อสร้างโมเดลด้วย fastai (หรือ framework อื่นๆ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เราสามารถ deploy โมเดลของเราเป็น webapp การ deploy ทำได้หลากหลายแบบมากๆ โดยในโพสต์นี้เราจะมาอธิบายการ deploy โมเดลของเราด้วย streamlit และ heroku

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • ลง streamlit
pip install streamlit
 • ไฟล์ .pkl ที่ถูก export ด้วย learner; ถ้าขนาดไม่เกิน 100MB สามารถเก็บไว้ใน git repository ได้ หากใหญ่กว่านั้นสามารถใส่ไว้ใน storage อื่น เช่น Google Drive
learn.export('yourmodelname.pkl')
 • สมัครบัญชี heroku

ขั้นตอนการสร้าง webapp ด้วย streamlit แบบ local

 • สร้าง branch สำหรับ webapp; ในที่นี้คือชื่อ your_webapp_branch
git checkout -b your_webapp_branch
 • สร้างไฟล์ app.py
#import library ที่ต้องใช้ทั้งหมด
from fastai.vision.all import (
  load_learner,
  PILImage,
)
import glob
from random import shuffle
import urllib.request

#import streamlit มาในชื่อ st เพื่อใช้ในการสร้าง user interface
import streamlit as st

# โหลดโมเดลจากแหล่งข้อมูลในอินเตอร์เน็ตเพื่อประหยัดพื้นที่เวลา deploy บน heroku
MODEL_URL = "https://github.com/cstorm125/choco-raisin/raw/main/notebooks/models/resnet34_finetune1e3_5p.pkl"
urllib.request.urlretrieve(MODEL_URL, "model.pkl")
learn_inf = load_learner('model.pkl', cpu=True)

# เราจะแบ่งหน้าจอเป็น 
# 1. sidebar ประกอบด้วยตัวเลือกรูปภาพ
# 2. main page ประกอบด้วยรูปและคำทำนาย

##################################
# sidebar
##################################

# ใส่ title ของ sidebar
st.sidebar.write('### Enter cookie to classify')

# radio button สำหรับเลือกว่าจะทำนายรูปจาก validation set หรือ upload รูปเอง
option = st.sidebar.radio('', ['Use a validation image', 'Use your own image'])
# โหลดรูปจาก validation set แล้ว shuffle
valid_images = glob.glob('images/valid/*/*')
shuffle(valid_images)

if option == 'Use a validation image':
  st.sidebar.write('### Select a validation image')
  fname = st.sidebar.selectbox('', valid_images)

else:
  st.sidebar.write('### Select an image to upload')
  fname = st.sidebar.file_uploader('',
                   type=['png', 'jpg', 'jpeg'],
                   accept_multiple_files=False)
  if fname is None:
    fname = valid_images[0]

##################################
# main page
##################################

# ใส่ title ของ main page
st.title("Chocolate Chip vs Raisin Cookies")

#function การทำนาย
def predict(img, learn):

  # ทำนายจากโมเดลที่ให้
  pred, pred_idx, pred_prob = learn.predict(img)

  # โชว์ผลการทำนาย
  st.success(f"This is {pred} cookie with the probability of {pred_prob[pred_idx]*100:.02f}%")
  
  # โชว์รูปที่ถูกทำนาย
  st.image(img, use_column_width=True)

# เปิดรูป
img = PILImage.create(fname)

# เรียก function ทำนาย
predict(img, learn_inf)
 • ลอง run app.py ที่สร้างขึ้นบนเครื่องตัวเอง
streamlit run app.py
 • รอ webapp ดาวน์โหลดโมเดลเรียบร้อยแล้ว เราก็จะได้ webapp ที่รันบนเครื่องของเราเองแบบนี้
ตัวอย่าง webapp ด้วย streamlit

ขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อ deploy webapp บน heroku

 • เนื่องจาก heroku มีข้อจำกัดว่าเราสามารถ deploy github repository ที่ใหญ่ไม่เกิน 500MB เท่านั้น เราจึงควรลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ออกจาก repository ของเราใน branch your_webapp_branchก่อน เช่น ไฟล์โมเดล .pkl ให้ไปเก็บไว้ใน branch อื่น (main) หรือใน Google Drive

  • ใน branch your_webapp_branch ควรมีเพียง
   • app.py ที่เราสร้างในขั้นตอนที่แล้ว
   • requirements.txt
   • Procfile
   • (optional) runtime.txt
 • requirements.txt ประกอบด้วย

https://download.pytorch.org/whl/cpu/torch-1.8.1%2Bcpu-cp39-cp39-linux_x86_64.whl
https://download.pytorch.org/whl/cpu/torchvision-0.9.1%2Bcpu-cp39-cp39-linux_x86_64.whl
fastai==2.3.0
streamlit
 • Procfile ประกอบด้วย
web: streamlit run --server.enableCORS false --server.port $PORT app.py
 • runtime.txt ประกอบด้วย
python-3.9.5
 • add และ commit ไฟล์ที่จำเป็นทั้งหมดขึ้นไปที่ branch your_webapp_branch
git add .
git commit -m 'first webapp commit'
git push origin your_webapp_branch
 • login เข้าไปใน heroku แล้วกด New > Create new app
 • ตั้งชื่อ webapp แล้วกด Create app
 • ตรง Deployment method เลือก Github; Connect to Github; ใส่ชื่อ repository ที่ต้องการแล้วกด Search; เมื่อเจอ repository ที่ต้องการแล้วกด Connect
 • เลื่อนลงมาที่ Manual Deploy; เลือก branch ที่ต้องการ (หากทำตามขั้นตอนมาคือ your_webapp_branch) แล้วกด Deploy Branch
 • หาก deploy สำเร็จสามารถเข้าไปเช็ค webapp ของเราได้โดยการกด Open app จากหน้าแรกของ webapp นั้นๆ
 • แชร์ webapp ของคุณให้ทุกคนได้ใช้ผ่านทาง https://your-app-name.herokuapp.com/
 • webapp บน heroku: https://choco-raisin.herokuapp.com/
 • code สำหรับ deploy: https://github.com/cstorm125/choco-raisin/tree/streamlit

อ้างอิง

เขียนวันที่: June 15, 2021