สรุป course.fast.ai (part1 v4) คาบที่ 2

ในคาบนี้ เราจะเรียนรู้การวัดผลของโมเดล machine learning ด้วย validation set และ test set, ความสำคัญของการมี benchmark, และการทำ transfer learning

Recap notebook in Google Colab

 1. ชนิดของโมเดล machine learning สามารถแบ่งได้ตาม output คร่าวๆ คือ
  • classification; ทำนายชนิดของตัวอย่าง อาจจะเป็น multi-class (ตัวอย่างเป็นได้เพียงชนิดในชนิดหนึ่ง เช่น รูปเป็นหมาหรือแมว) หรือ multi-label (ตัวอย่างเป็นได้หลายชนิดหรือไม่เป็นชนิดใดเลยก็ได้ เช่น ข่าวเป็นประเภทการเมือง, เศรษฐกิจ, และกีฬาไปพร้อมๆกัน)
  • regression; ทำนายจำนวนจากตัวอย่าง เช่น ทำนายอุณภูมิร่างกายจากรูปภาพหน้าคน
 2. metric คือตัวชี้วัดผลงานของโมเดล แต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกับ loss ที่โมเดลใช้เป็นเป้าหมายการ optimize และ update ค่า parameters (weights) เสมอไป

 3. เหตุผลที่เราต้องมี train-validation-test splits คือ
  • train/validation; ป้องกันการ “เห็นข้อสอบ” ของโมเดล (overfitting) โดยให้โมเดลเทรนกับข้อมูลชุดหนึ่งและสอบกับข้อมูลอีกชุดหนึ่ง
  • train/validation/test; หากใช้ validation set เดียวกันทดสอบซ้ำไปเรื่อยๆ ผู้สร้างโมเดลก็จะสามารถปรับโมเดลให้ได้ผลดีใน validation set นั้นๆได้ และนำไปสู่ overfitting ในที่สุด โดยทั่วไปจึงเป็นที่นิยมที่จะแบ่งข้อมูลเป็น 3 ส่วนคือ 1. train set สำหรับเทรนโมเดล 2. validation set (บางที่เรียกว่า dev set) สำหรับทดสอบและปรับจูนโมเดลตามผลการทดสอบ 3. test set สำหรับการทดสอบผลด้วยโมเดลที่ทำได้ดีที่สุดใน validation set
 4. การแบ่ง train-validation-test splits มีข้อควรระวัง สำหรับข้อมูล time series หากเราแบ่งโดยการสุ่มตัวอย่าง จะทำให้โมเดลสามารถ “มองเห็น” ตัวอย่างในอดีตและอนาคตได้ ทำให้ validation/test metric ออกมาดีเกินกว่าความเป็นจริง ที่ถูกต้องเราควรแบ่งตามช่วงเวลา เช่น หากมีข้อมูลรายวัน 10 ปี ให้ใช้ 8 ปีแรกเป็น train set, 1 ปีถัดไปเป็น validation set และ 1 ปีสุดท้ายเป็น test set เป็นต้น

 5. บางครั้งคนจะคิดว่าการที่ training loss ลดลงต่ำกว่า validation loss คือจุดที่เริ่มเกิด overfitting และควรหยุดเทรน แต่ในความเป็นจริงแม้ training loss จะลดลงต่ำกว่า validation loss แล้ว หาก validation metric (ไม่ใช่ loss) ยังลดลงอยู่เรื่อยๆ เราสามารถเทรนต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้

 6. Transfer learning; การนำโมเดลที่ถูกเทรนด้วยชุดข้อมูลขนาดใหญ่มาปรับใช้ (finetune) กับปัญหาเฉพาะของเรา เช่น ในคาบที่แล้ว เรานำโมเดล reset34 ที่ถูกเทรนด้วยรูปภาพจาก ImageNet (รวมกว่า 14 ล้านรูป) เพื่อจำแนกรูปภาพ 1,000 ชนิด มา finetune เพื่อจำแนกรูปว่าเป็นหมาหรือแมว

 7. fastai ทำการ finetune โมเดลที่ถูกเทรนมาก่อน (pretrained models) โดยการ
  • แทนที่ classifier layer (model head) ของ pretrained model ด้วย classifier layer ที่เราต้องการ เช่น แทนที่ layer ที่ใช้จำแนกรูปภาพ 1,000 ชนิดด้วย layer ที่ใช้จำแนกเพียง 2 ชนิดคือหมาและแมว
  • เทรนโมเดลเฉพาะส่วน classifier layer ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ 1 epoch (1 epoch = 1 รอบการเทรนด้วย train set ทั้งหมดที่มี)
  • เทรนโมเดลทุกส่วนเป็นจำนวน X epoch แล้วแต่จำนวนที่เราใส่ โดย layer แรกๆจะถูก “update ช้ากว่า” layer หลังๆ (learning rate ต่ำกว่า)
 8. Visualizing and Understanding Convolutional Networks อธิบายว่าทำไม convolutional neural networks ถึงทำได้ดีกับการจำแนกรูปภาพ หลักการคือ layer แรกๆจะมองเห็นรูปแบบง่ายๆ เช่น เส้น สี และ layer ต่อๆไปก็จะรวมรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่รูปเรขาคณิตไปจนถึงลาย อวัยวะ และส่วนต่างๆของสิ่งของ

 9. เราสามารถใช้โมเดลจำแนกรูปภาพกับข้อมูลรูปแบบอื่นๆได้
  • เราสามารถเปลี่ยนเสียงเป็น spectogram แล้วเทรนโมเดลจำแนกรูปภาพเพื่อจำแนกเสียงได้
  • Splunk and Tensorflow for Security: Catching the Fraudster with Behavior Biometrics บริษัท Splunk นำรูปแบบการเลื่อนเม้าส์ของผู้ใช้มาแปลงเป็นรูปภาพแล้วใช้โมเดลจำแนกรูปภาพเพื่อจับมิจฉาชีพ
  • ข้อมูลไวรัสแต่ละชนิดสามารถถูกเปลี่ยนเป็นรูปภาพได้
 10. ประเภทข้อมูลที่ deep learning ทำได้ดี; สามารถหา pretrained models ส่วนใหญ่ได้จาก model zoo
  • vision; classification, detection
  • text; classification
  • tabular; high cardinality (กรณีมีข้อมูลหลายชนิดในหนึ่งคอลั่มน์ เช่น รหัสไปรษณีย์ รายการสินค้า)
  • recsys; predictions != actions โมเดลอาจจะแนะนำสินค้าชนิดเดียวกันเพื่อให้ลูกค้าซื้อง่ายขึ้น แต่เราอาจจะอยากให้ลูกค้าซื้อชนิดอื่นบ้าง
  • multi-modal; image captioning
  • others; เสียง->รูป, โปรตีน->ข้อความ
 11. High Temperature and High Humidity Reduce the Transmission of COVID-19
  • งานวิจัยอ้างว่าอุณภูมิยิ่งสูงทำให้อัตราการติดเชื้อยิ่งน้อย โดยใช้ข้อมูลอัตราการติดเชื้อ (R) และอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียส (T) จาก 100 เมืองในประเทศจีน
  • เจเรมีแสดงให้เห็นว่า หากเราสร้าง R และ C จากการสุ่มเลขจาก normal distribution ที่มี mean และ standard deviation ใกล้เคียงกับข้อมูลจริง เราก็จะสามารถเห็นความสัมพันธ์ที่งานวิจัยอ้างได้เช่นเดียวกัน โดยที่ข้อมูลของเรานั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันเลย
  • เราจึงจำเป็นต้องมีวิธีพิสูจน์ว่าความสัมพันธ์ที่เราพบในงานวิจัยต่างๆนั้นมีนัยยะสำคัญจริงๆหรือไม่
 12. หนึ่งในวิธีการที่จะพิสูจน์ว่าความสัมพันธ์ที่เราพบนั้นมีนัยยะสำคัญจริงๆคือการใช้เทคนิค frequentist hypothesis testing
  • ตั้งสมมุติฐาน null hypothesis ว่าความสัมพันธ์นั้นไม่มีอยู่จริง (อุณภูมิไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราการแพร่เชื้อ); ในขณะเดียวกันก็จะมีอีกสมมุติฐานหนึ่งเกิดขึ้น (อุณภูมิมีความสัมพันธ์กับอัตราการแพร่เชื้อ) เรียกว่า alternative hypothesis
  • เก็บข้อมูลตัวแปรที่เกี่ยวข้อง (อุณภูมิและอัตราการแพร่เชื้อในแต่ละเมือง)
  • p-value; หาก null hypothesis เป็นจริง (อุณภูมิไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราการแพร่เชื้อ) เราจะมีโอกาสเห็นความสัมพันธ์ในข้อมูลปัจจุบัน (เช่น R = 1.99 - 0.023 * T) หรือรุนแรงกว่า (เช่น R = 1.99 - 200 * T) มากน้อยแค่ไหน
  • ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม หาก p-value น้อยกว่าบางค่า (โดยทั่วไปเรียกค่านี้ว่า alpha) เช่น 0.1, 0.05, 0.01 จะถือว่าเราสามารถปฏิเสธ (reject) null hypothesis ได้ และเรียกความสัมพันธ์นั้นว่ามีนัยยะสำคัญทางสถิติ (statistical significance)
  • American Statistica Association Releases Statment on Statistical Significance and P-values กล่าวถึงปัญหาสำคัญสำหรับการใช้ p-value ในการตัดสินว่าความสัมพันธ์นั้นมีนัยยะสำคัญหรือไม่ เช่น p-value ไม่ได้บอกถึงโอกาสที่ alternative hypothesis (เช่น อัตราการติดเชื้อมีความสัมพันธ์กับอุณภูมิ) นั้นจริงหรือไม่จริง, p-value ไม่บอกถึงระดับความรุนแรงของความสัมพันธ์ (เช่น อุณภูมิสูงขึ้นกี่องศา อัตราการติดเชื้อจึงจะลดลงกี่จุด), ยิ่งจำนวนตัวอย่างมากขึ้นก็ยิ่งมีโอกาสที่ p-value จะน้อยลง (ทำให้เกิดการ reject null hypothesis ง่ายขึ้น) และปัญหาอื่นๆอีกมากมาย น้องๆคนไหนสนใจเรื่อง frequentist hypothesis testing สามารถตามไปอ่านต่อได้ที่ abtestoo ทั้งในแบบ slides และ Jupyter notebook
  • โดยสรุปคือ เจเรมีไม่แนะนำให้ใช้ frequentist hypothesis testing หรือ p-value ในการพิสูจน์ความสัมพันธ์ของตัวแปร
 13. Designing great data products เจเรมียกตัวอย่างการใช้ Drivetrain Apporach ในการออกแบบ data product โดยยกตัวอย่างขายประกันรถ fastbook เวอร์ชั่นตีพิมพ์ มีตัวอย่างการออกแบบ data product ใน appendix สำหรับผู้ที่สนใจ
  • Define Objective; เป้าหมาย เช่น ต้องการขายประกันให้ได้รายได้มากที่สุด
  • Levers; เราเปลี่ยนอะไรได้บ้าง เช่น เพิ่ม/ลดราคาเบี้ยประกัน
  • Data; เราเก็บข้อมูลอะไรได้บ้าง เช่น ยอดขายประกัน โดยเฉพาะหลังเพิ่ม/ลดเบี้ยประกัน
  • Models; โมเดลที่ช่วยทำให้บรรลุเป้าหมาย เช่น โมเดลที่บอกว่าควรตั้งเบี้ยประกันอยู่ที่เท่าไหร่เพื่อให้ได้รายได้มากที่สุด
 14. การตัดสินใจนำโมเดลมาใช้จริงต้องคำนึงถึงผลกระทบใน matrix ต่อไปนี้
  • ความสัมพันธ์ที่พบจริง-เราปฏิบัติโดยเชื่อว่าจริง; อากาศร้อนทำให้อัตราการแพร่เชื้อลดจริง เราเตรียมตัวรับมือเฉพาะหน้าหนาว ควบคุมการแพร่เชื้อสำเร็จ
  • ความสัมพันธ์ที่พบปลอม-เราปฏิบัติโดยเชื่อว่าจริง; อากาศร้อนไม่ทำให้อัตราการแพร่เชื้อลดลง เราเตรียมตัวรับมือเฉพาะหน้าหนาว ควบคุมการแพร่เชื้อในหน้าร้อนไม่ได้
  • ความสัมพันธ์ที่พบจริง-เราปฏิบัติโดยเชื่อว่าปลอม; อากาศร้อนทำให้อัตราการแพร่เชื้อลดจริง เราเตรียมตัวรับมือไว้ตลอดปี ควบคุมการแพร่เชื้อได้ แต่เสียทรัพยากรโดยไม่จำเป็นในหน้าร้อน
  • ความสัมพันธ์ที่พบปลอม-เราปฏิบัติโดยเชื่อว่าปลอม; อากาศร้อนไม่ทำให้อัตราการแพร่เชื้อลดลง เราเตรียมตัวรับมือไว้ตลอดปี ควบคุมการแพร่เชื้อได้
 15. การตัดสินใจเหล่านี้บ่อยครั้งจำเป็นต้องมี prior belief บางอย่าง เช่น เรามีสมมุติฐานจากไข้หวัดระบาดในอดีตว่ามันจะระบาดหนักกว่าในช่วงหน้าหนาว เราจึงคิดว่าความสัมพันธ์ของอุณภูมิกับอัตราการระบาดมีโอกาสเป็นจริงมากขึ้น

 16. สมัคร Bing Image Search API สำหรับสร้างชุดข้อมูลรูปภาพของตัวเอง

 17. 02_production.ipynb
#Downloading images with Bing Image Search API

key = os.environ.get('AZURE_SEARCH_KEY', 'XXX') #API from Azure
results = search_images_bing(key, 'grizzly bear') #download images of 'grizzly bear' from Bing
ims = results.attrgot('content_url') #resulting URLs
len(ims) #default at 150 URLs

#download one image to check
dest = 'images/grizzly.jpg'
download_url(ims[0], dest)
im = Image.open(dest) #open image file
im.to_thumb(128,128) #show at 128x128

#get images for grizzly, black and teddy bears
bear_types = 'grizzly','black','teddy'
path = Path('bears')

#loop to download 150 images for each bear
if not path.exists():
  path.mkdir()
  for o in bear_types:
    dest = (path/o)
    dest.mkdir(exist_ok=True)
    results = search_images_bing(key, f'{o} bear')
    download_images(dest, urls=results.attrgot('contentUrl'))

#get filenames for downloaded images
fns = get_image_files(path)
fns

#verify if there's any non-images downloaded
failed = verify_images(fns)
failed.map(Path.unlink) #if yes, unlink them from the paths
#Create a dataloader with DataBlock API for creating datasets

#create a dataset using DataBlock object
bears = DataBlock(
  blocks=(ImageBlock, CategoryBlock), #(image, label)
  get_items=get_image_files, #function to get example 
  splitter=RandomSplitter(valid_pct=0.2, seed=42), #how to split train-validation-test
  get_y=parent_label, #function to use name of parent folder as label
  item_tfms=Resize(128) #resize images to 128x128
  )

#create dataloader
dls = bears.dataloaders(path, bs=64) #bs is batch size; how many images to send to train a model at a time

#show a batch
dls.valid.show_batch(max_n=4, nrows=1)

#data augmentation; create new augmentation for a dataset
bears = bears.new(
 item_tfms=Resize(128), #resize
 #perform flip, rotate, zoom, warp, lighting transforms
 batch_tfms=aug_transforms(mult=2) #mult is multiplied to max_rotate,max_lighting,max_warp
 )
dls = bears.dataloaders(path)
dls.train.show_batch(max_n=8, nrows=2, unique=True)
 1. หากใครสมัคร Bing Search API key ไม่ได้ ให้ใช้ search_images_ddg หารูปจาก DuckDuckGo แทนโยไม่จำเป็นต้องใช้ API key
def search_images_ddg(key,max_n=200):
   """Search for 'key' with DuckDuckGo and return a unique urls of 'max_n' images
    (Adopted from https://github.com/deepanprabhu/duckduckgo-images-api)
   """
   url    = 'https://duckduckgo.com/'
   params   = {'q':key}
   res    = requests.post(url,data=params)
   searchObj = re.search(r'vqd=([\d-]+)\&',res.text)
   if not searchObj: print('Token Parsing Failed !'); return
   requestUrl = url + 'i.js'
   headers  = {'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0'}
   params   = (('l','us-en'),('o','json'),('q',key),('vqd',searchObj.group(1)),('f',',,,'),('p','1'),('v7exp','a'))
   urls    = []
   while True:
     try:
       res = requests.get(requestUrl,headers=headers,params=params)
       data = json.loads(res.text)
       for obj in data['results']:
         urls.append(obj['image'])
         max_n = max_n - 1
         if max_n < 1: return L(set(urls))   # dedupe
       if 'next' not in data: return L(set(urls))
       requestUrl = url + data['next']
     except:
       pass

urls = search_images_ddg(u'macao parrot', max_n=200)
 1. ตอบคำถามท้ายบทได้ที่ aiquizzes
เขียนวันที่: February 25, 2021