สรุป course.fast.ai (part1 v4) คาบที่ 3

คาบที่ 3 เริ่มต้นด้วยการนำความรู้จากคาบที่แล้วมาสร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อการแบ่งแยกประเภทต่างๆของหมี แล้วต่อด้วยการย้อนกลับ ไปทำความเข้าใจพื้นฐานของการหาพารามิเตอร์ที่ทำให้ objective function มีค่าต่ำที่สุด (หรือสูงที่สุด) โดยใช้เทคนิค gradient descent

 • เริ่มต้นมา Jeremy อธิบายการใช้เทคนิคต่างๆสำหรับการ Image Transformation ภาพหลังจากเราได้ Dataloader มาเช่น Resize(128), RandomResizedCrop(128, min_sclae=0.3) โดยหลังจากที่เราใช้แล้วก็จะสามารถลองดูรูปได้ดังนี้
bears = bears.new(item_tfms=RandomResizedCrop(128, min_scale=0.3)) # apply การ crop จากรูปเดิมแบบสุ่มและ scale รูปด้วย
dls = bears.dataloaders(path) # ได้ Dataloader มา
dls.valid.show_batch(max_n=4, n_rows=1) # โชว์รูปภาพหลังจากใช้ Image transfrom: RandomResizedCrop

นอกจากนั้นเรายังใส่ method เข้าไปได้เช่น ResizeMethod.Pad เป็นต้น หลังจากนั้นเราก็เทรนโมเดลโดยใช้ cnn_learner เช่นเดิมโดยใส่เข้าไปคือ Dataloader, Model Architecture และ Metrics

learn = cnn_learner(dls, resnet18, metrics=error_rate)
learn.fine_tune(4) # เทรนจำนวน 4 epochs

พอได้ข้อมูลออกมาเราใช้ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยใช้ ClassificationInterpretation กับ ImageClassifierCleaner

interp = ClassificationInterpretation.from_learner(learn) # class สำหรับดูรายละเอียดของการทำนายผลข้อมูล
cleaner = ImageClasfierCleaner(learn) # ดึงภาพที่ loss สูงที่สุดแล้วแก้ได้ เช่นบางภาพที่โหลดมาเป็นภาพเปล่า

หลังจากได้ cleaner เราสามารถนำข้อมูลที่ผิดอยู่ออกไปได้

for idx in cleaner.delete():
  cleaner.fns[idx].unlink() # ลบ index นั้นๆจาก Path
 • จากนั้น Jeremy สอนใช้ widgets สำหรับการทำ Web application ง่ายๆพอเราเทรนโมเดลเสร็จเรียบร้อย โดยเอาปุ่มต่างๆมาต่อกันได้ เช่น upload, classify เพื่อทำนายภาพ เมื่อเราทำ widgets ขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว เราสามารถแยก widgets ให้อยู่ใน Jupyter notebook เดียว แล้ววางไปบน Github และใช้ Viola หรือ Binder เพื่อเปลี่ยน Jupyter notebook เป็น Web application สำหรับการ classify รูปได้

 • ระวังการสร้างโมเดลจากข้อมูลที่อาจจะไม่ครอบคลุมกับประชากรหลายๆแบบ โดย Jeremy ยกตัวอย่างการเสิร์ชคำว่า Healthy skin เข้าไปใน Bing หรือ Duck Duck Go จะเห็นว่าภาพที่ได้ออกมาเป็นภาพผู้หญิง(ส่วนมากผิวขาว) ให้มือป้องหน้า ซึ่งถ้าเราเอาข้อมูลเหล่านี้มาเทรนโมเดลจริงๆ อาจจะทำให้โมเดลของเราบอกว่าการมีผิวขาว หรือเอามือป้องหน้าคือการมีผิวที่ดี Healhy Skin ก็ได้

 • จากนั้น Jeremy ย้อนกลับมาที่การแบ่งภาพข้อมูลการเขียนตัวเลข MNIST เพื่อทำให้เราเรียนรู้การทำงานของการ optimize parameters โดยการใช้ gradient descent เพื่อหาจุดต่ำสุดของ objective function ที่เรากำหนด

 • ยกตัวอย่างการใช้ gradient descent เพื่อหาจุดต่ำสุดของกราฟพาราโบลาทำได้ดังนี้

import torch
import matplotlib.pyplot as plt

def f(x):
  return x ** 2 - 4 * x + 5
x = torch.arange(-4, 10, 0.1)
y = f(x)
plt.plot(x, y)

# gradient descent algorithm เพื่อหาค่า x ที่ทำให้ f(x) มีค่าต่ำที่สุด
x = torch.tensor(5.).requires_grad_()
x_opt = torch.tensor(-10.).requires_grad_() # ใส่ requires_grad_() เพื่อทำให้หา gradient ได้
for i in range(1000):
  loss = f(x_opt) # แทนค่าเพื่อหา loss
  loss.backward() # คำนวณ​ gradient
  x_opt.data -= x_opt.grad.data * 0.01 # gradient descent
  x_opt.grad = None # หรือใช้ x_opt.zero_() เพื่อเคลียร์​ gradient ที่หามาจากจุดเดิม
 • ยกตัวอย่างการใช้ gradient descent เพื่อแยกภาพเลข 3 ออกจากเลข 7 โดยใช้ MNIST Dataset
import torch
from fastai.vision.all import *

path = untar_data(URLs.MNIST) # โหลดข้อมูลและ untar ในคอมพิวเตอร์ของเรา
threes = (path/"training"/"3").ls().sorted()
sevens = (path/"training"/"7").ls().sorted()

valid_threes = (path/"testing"/"3").ls().sorted()
valid_sevens = (path/"testing"/"7").ls().sorted()

Image.open(threes[19]) # โชว์ภาพเลข 3

# อ่านภาพและนำภาพมาต่อกันเป็นชั้นๆ
three_tensors = [tensor(Image.open(o)) for o in threes] # อ่านภาพเข้ามาใน list
seven_tensors = [tensor(Image.open(o)) for o in sevens]
three_tensors = torch.stack(three_tensors) # ต่อภาพใช้ torch.stack
seven_tensors = torch.stack(seven_tensors)

# เตรียมข้อมูลและ class โดยใช้ 3 เป็น class 0 และ 7 เป็น class 1
X = torch.cat([three_tensors, seven_tensors]).view(-1, 28 * 28) / 255
y = tensor([1] * len(threes) + [0] * len(sevens)).unsqueeze(1)

def init_params(size, std=1.0):
  return (torch.randn(size)*std).requires_grad_()

def sigmoid(x):
  return 1/(1 + torch.exp(-x))

def linear1(x):
  return x @ weights + bias

# สร้างฟังก์ชั่นเพื่อแปลภาพให้กลายเป็น class 0, 1
weights = init_params((28 * 28, 1))
bias = init_params(1)
y_pred = (linear1(X).sigmoid() > 0.5).float() # ลองทำนายจาก random weight

# loss ในที่นี้คือเราพยายยามจะทำให้ทำนายใน class 1 ตรงกับ 1 มากที่สุด และ class 0 ตรงกับ 0 มากที่สุด จึงใช้ torch.where(cond, x1 (ถ้าตรง condition), x2 (ถ้าไม่ตรง condition))
def mnist_loss(predictions, targets):
  predictions = predictions.sigmoid()
  return torch.where(targets == 1, 1 - predictions, predictions).mean()


# จากนั้นสร้าง DataLoader เพื่อมาใส่โมเดล
dl = DataLoader(list(zip(X, y)), batch_size=256)
def train_epoch(model, lr, params):
  for x_batch, y_batch in dl:
    y_pred_batch = linear1(x_batch)
    loss = mnist_loss(y_pred_batch, y_batch)
    loss.backward()
    for p in params:
      p.data -= p.grad * lr
      p.grad.zero_()

# เทรนจำนวน 20 ephochs
for _ in range(20):
  train_epoch(linear1, 1, params)

# หา accuracy หลังจากการเทรนจำนวน 20 epochs
y_pred = (linear1(X).sigmoid() >= 0.5).float()
accuracy = (y_pred == y).float().mean()
 • กลับมาที่การใช้ fastai บ้าง เราสามารถใช้ fastai เทรนโมเดลได้เช่นกัน ดังต่อไปนี้
def batch_accuracy(xb, yb):
  preds = xb.sigmoid()
  correct = (preds>0.5) == yb
  return correct.float().mean()

# เตรียม validation data คล้ายๆกับการเตรียม training data ข้างต้น
valid_three_tensors = torch.stack([tensor(Image.open(o)) for o in valid_threes]) / 255
valid_seven_tensors = torch.stack([tensor(Image.open(o)) for o in valid_sevens]) / 255

valid_x = torch.cat([valid_three_tensors, valid_seven_tensors]).view(-1, 28*28)
valid_y = tensor([1]*len(valid_three_tensors) + [0]*len(valid_seven_tensors)).unsqueeze(1)
valid_dset = list(zip(valid_x, valid_y))

# ใส่ training data, validation data เข้าไปใน dataloader
valid_dl = DataLoader(valid_dset, batch_size=256)
dls = DataLoaders(dl, valid_dl)

# สร้าง fastai Learner ใส่ dataloader, model architecture (Linear), optimization function, loss, metrics
learn = Learner(dls, nn.Linear(28*28,1), opt_func=SGD,
        loss_func=mnist_loss, metrics=batch_accuracy)

# เทรนทั้งหมด 40 epochs ด้วย learning rate = 0.1
learn.fit(40, 0.1)
 • ตอบคำถามท้ายบทได้ที่ aiquizzes
เขียนวันที่: February 25, 2021