ลงทะเบียน

คุณสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ AI Builders ทาง Coderbyte URL 1 URL 2 ดูคำสั่งแปลภาษาไทยได้ที่ aibuilders-exam-thai-instructions

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร: 28 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2024 (ปิดรับสมัครเวลา 23:59 ผู้ที่สมัครหลังการรับสมัครจะไม่ได้รับพิจารณา)

ผู้มีสิทธิ์สมัคร: ผู้ที่มีสถานะเป็นนักเรียนมัธยมในปี 2024 รวมถึงนักเรียนเรียนที่จบ ม.6 ในปี 2024

คุณจำเป็นต้องตอบ ทุกคำถาม ทั้ง coding assessment คำถามอัตนัย และคำถามปรนัยอย่างเต็มความสามารถ เราสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเข้าร่วมสำหรับผู้สมัครที่ไม่ทำตามข้อปฏิบัติของแบบทดสอบ-มีเหตุให้เชื่อว่ามีการทุจริตตามดุลยพินิจของผู้จัดโครงการ

หลังกด Begin Assessment เพื่อเริ่มการทดสอบแล้ว คุณมีเวลาจนถึง 23:59 น. 17 มีนาคม 2024 ในการทำข้อสอบให้เสร็จ ทุกปัญหาที่กด Submit Assessment เพื่อส่งคำตอบแล้วไม่สามารถกลับมาแก้ได้

ตรวจทานก่อนส่ง โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนลงทะเบียน เนื่องจากคุณไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้

คำสัญญาและข้อพึงปฏิบัติ

  1. ฉันพร้อมจะสละเวลาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 4-8 ชั่วโมง (2 ชั่วโมงสำหรับดู lecture, 2 ชั่วโมงสำหรับ weekly meeting, และที่เหลือสำหรับทำโปรเจกต์) ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ AI Builders แม้ว่าฉันจะมีภาระกิจอื่นๆ เช่น ค่ายวิชาการ สอบกลาง/ปลายภาค ฯลฯ

  2. ฉันเข้าใจว่าการเข้าร่วมโครงการโดยไม่พร้อมสละเวลาอย่างเพียงพอเป็นการทำให้ผู้สมัครท่านอื่นเสียโอกาสทางการศึกษา ทำให้โครงการ AI Builders ที่ถูกจัดขึ้นโดยเงินบริจาคและอาสาสมัครสิ้นเปลืองทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์

  3. ฉันได้อ่านและยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติ (https://ai-builders.github.io/code-of-conduct/) อย่างเคร่งครัดแล้ว

ติดต่อ

ถ้ามีปัญหาในการลงทะเบียน โปรดติดต่อผู้ประสานงานโครงการ teetawatl_pro@vistec.ac.th