รายละเอียดการลงทะเบียนปี 2021

โครงการ AI Builders ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง VISTEC, AI Research และ Central Tech เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence / AI) ให้กับน้องๆระดับมัธยมต้น-ปลาย ที่สนใจอยากเรียนรู้และพัฒนาโครงงานที่ใช้ทักษะในด้านนี้เพื่อประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวัน

ช่วงเวลาการรับสมัคร 24 มีนาคม - 15 เมษายน 2021

ช่วงเวลาของโครงการ 21 เมษายน - 16 มิถุนายน 2021

ระยะเวลาของโครงการ 9 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 - 8 ชั่วโมง (เรียนตาม fastai และทำโครงงาน)

วัตถุประสงค์ เสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับน้องๆระดับมัธยมต้น-ปลาย เพื่อให้เข้าใจการทำงานของปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น นำไปสู่การทดลองสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์และแอพพลิเคชั่นเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงได้ในโครงงานจบการศึกษา (Capstone Project)

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

 • โครงงานจบการศึกษา (Capstone Project) เป็นโมเดลปัญญาประดิษฐ์และแอพพลิเคชั่นเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง เช่น ลดเวลาการทำงานของมนุษย์ ทำในสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้ หรือช่วยให้มนุษย์เข้าใจโลกรอบตัวได้ดีขึ้น โมเดลที่สร้างอาจจะไม่จำเป็นต้องมีประสิทธิภาพเทียบเท่า state-of-the-art (แม้เราเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ไม่น้อย) แต่ทำเพื่อให้น้องๆเข้าใจการทำงานของโมเดล นำไปต่อยอดในอนาคต และที่สำคัญสนุกกับการสร้างปัญญาประดิษฐ์ โครงงานประกอบด้วย
  • โมเดลปัญญาประดิษฐ์พร้อมโค้ดบน Github / Kaggle
  • บทความบรรยายวิธีคิดและการแก้ปัญหาโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์บน Medium
  • การนำเสนอผลงานต่อผู้ทรงคุณวุฒิของ VISTEC และ Central Group
 • ความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมและสร้างปัญญาประดิษฐ์
  • ทักษะการคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • ทักษะการเขียนโปรแกรมพื้นฐานด้วย Python
  • ทักษะจัดการข้อมูลพื้นฐาน
  • ทักษะคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย
  • สร้างโมเดล deep learning สำหรับข้อมูลประเภทรูปภาพ ตาราง และข้อความด้วย fastai และ huggingface
 • เรียนรู้การทำงานเป็นทีม แบ่งปันทักษะ และเรียนรู้ไปด้วยกันกับเพื่อนๆในโครงการ
 • เข้าใจความสำคัญของชุมชน open source และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันทักษะ ข้อมูล และโมเดลให้กับสังคม

เกณฑ์การรับสมัคร

 • คอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้
 • ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย
  • พีชคณิตเชิงเส้น (linear algebra)
  • ความน่าจะเป็นและสถิติ
  • แคลคูลัสเบื้องต้น; เฉพาะเรื่อง derivatives, chain rule และ partial derivatives
 • ทักษะการฟังและอ่านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
 • ความอยากรู้อยากเห็นและความมุ่งมั่นในการสร้างโครงงาน
 • จิตอาสาเพื่อแบ่งปันผลงานกับชุมชน open source

โครงการรองรับน้องๆทุกระดับความเชี่ยวชาญตั้งแต่

 • น้องๆที่อยากเข้ามาเรียน AI ตั้งแต่เริ่มต้น อาจจะยังไม่เคยเขียนโค้ดมาก่อน อยากพัฒนาโครงงานที่ใช้ AI ไปใช้งานในอนาคต
 • น้องๆที่อยากเข้ามาเรียน AI โดยที่มีโจทย์ในใจอยู่ระดับนึงแล้ว มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
 • น้องๆที่กำลังทำงานวิจัย-ผลิตภัณฑ์ อยากเข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมและต้องการ feedback จากอาจารย์หรือ mentor

น้องๆสามารถทำโครงงานคนเดียวหรือเป็นคู่ โดยทางโครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ pair programming กับเพื่อนๆ TA หรือ mentor ถ้าติดขัดในโครงงานสามารถติดต่อ TA และ mentor ได้ทาง

จำนวนที่รับและการลงทะเบียน

เนื่องจากโปรแกรม AIB ถูกจัดขึ้นมาเป็นครั้งแรกและมีจำนวน TA/mentor จำกัด ทำให้เราสามารถรับนักเรียนได้ 40-50 คนเข้ามาในโครงการเท่านั้น น้องๆสามารถลงทะเบียนได้ที่ แบบฟอร์มลงทะเบียนนี้ โดยเราจะพิจารณาจากเหตุผลที่สมัคร ความมุ่งมั่น และความหลากหลายของนักเรียนที่สมัครเข้ามาในโครงการ

รูปแบบการเรียนการสอน

เราจะใช้ระบบ flipped classroom โดยให้ผู้เรียนฟัง สำหรับตารางเรียนเราจะอิงตาม Practical Deep Learning for Coders ของ fastai โดยที่จะให้น้องๆเรียน 1 คาบต่อสัปดาห์ ทั้งหมด 8 สัปดาห์ และมี recap 1 ชั่วโมงทุกวันพุธ หลังจากนั้น 30 นาทีเป็นการคุยโครงงานเพื่อกลับไปพัฒนาต่อ ทุก meeting จะจัดขึ้นใน Gather Town

ตัวอย่างการเจอกันใน Gather Town

โครงงานและการดำเนินโครงการ

 • สัปดาห์ที่ 0 เจอกันเบื้องต้น:
  • แนะนำตัว ทำความรู้จักกับเพื่อนๆ
  • งานที่อยากทำเป็นแนวไหน คร่าวๆ: signal processing, image processing, natural language processing และอื่นๆ
  • น้องๆอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไร / มีความสนใจด้านใด / อยากนำองค์ความรู้ไปต่อยอดด้านใดเป็นพิเศษ
  • โครงงานที่อยากทำ, จับคู่สำหรับน้องๆที่อยากทำโครงงาน 2 คน หรือน้องๆที่มีความสนใจใกล้เคียงกัน
 • สัปดาห์ที่ 1:
  • เริ่มต้นลงรายละเอียดสำหรับโครงงานที่อยากทำ / คำถามที่น้องๆอยากตอบคำถาม
  • อยากนำโครงงานไปใช้งานอะไร
  • ชุดข้อมูลที่จะใช้ ข้อมูลมีรายละเอียดอะไรบ้าง
  • เทคนิคที่คิดว่าจะใช้สำหรับโครงงานมีอะไรบ้าง
  • จุดมุ่งหมายสูงสุดว่าถ้าโครงงานนี้ไปได้ไกลสุดๆอยากเอาไปใช้งานอะไร
 • สัปดาห์ที่ 2:
  • เริ่มต้นโครงงาน, โหลดข้อมูล, ลองดูว่าจะจัดการข้อมูลและสร้างโมเดลอย่างไร
  • ปรึกษากับ mentor ด้านเทคนิคที่จะลองพัฒนาหลังจากได้ข้อมูลมาแล้ว
  • ชุดโค้ดก่อนหน้าที่อยากลองใช้ / อะไรที่อยากพัฒนาเพิ่มเติม (ชุดข้อมูลหรือเทคนิค)
 • สัปดาห์ที่ 3 - 8:
  • ลงมือทำโครงงานและอัพเดทกับ mentor ทุกวันพุธหลังจากการเรียน fast.ai
  • สามารถทำไปควบคู่กับการทำ web development
 • สัปดาห์ที่ 9:
  • นำเสนอโครงงาน
เขียนวันที่: February 20, 2021