ตารางเรียน fastai ของ AI Builders

การเรียนการสอนในโครงการจะอิงตามหลักสูตรของ fastai โดยที่เราจะทำโปรเจกต์ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในโครงการ โดยมีระยะเวลาเรียนทั้งหมด 9 สัปดาห์ (สอนปรับพื้นฐานสำหรับน้องๆที่ยังไม่เคยเรียน 1 สัปดาห์) และเราประมาณว่าน้องๆจะใช้เวลาในการเรียนการสอนประมาณ 4-8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

รูปแบบการเรียนการสอน

ดังที่กล่าวไว้ในการรับสมัคร เราจะใช้ระบบ flipped classroom โดยให้ผู้เรียนฟัง สำหรับตารางเรียนเราจะอิงตาม Practical Deep Learning for Coders ของ fastai โดยที่จะให้น้องๆเรียน 1 คาบต่อสัปดาห์ ทั้งหมด 8 สัปดาห์ และมี recap 1 ชั่วโมงทุกวันพุธ หลังจากนั้น 30 นาทีเป็นการคุยโครงงานเพื่อกลับไปพัฒนาต่อ ทุก meeting จะจัดขึ้นใน Gather Town

ตัวอย่างการเจอกันใน Gather Town

ตารางเรียน

น้องๆสามารถติดตามการเรียนการสอนได้ดังนี้

Week Lecture Project
0 Pre-class: ติดตั้ง Python และทดลองใช้ Google Colab Intro
1 fastai Lesson 1 Question, Dataset
2 fastai Lesson 2 Explore dataset
3 fastai Lesson 3 Working on project
4 fastai Lesson 4 Working on project
5 fastai Lesson 5 Working on project
6 fastai Lesson 6 Working on project
7 fastai Lesson 7 Working on project
8 fastai Lesson 8 Working on project
9 No lecture Presentation

เนื้อหาโดยรวมของ fastai

fastai จะใช้การเรียนการสอนแบบ top-down เป็นหลัก โดยผู้สอนพยายามจะสอนให้น้องๆได้ใช้งานไลบรารี่และ สร้างโมเดลให้เป็นก่อน แล้วจึงมาลงลึกในรายละเอียด

โดยรวมแล้วคาบที่ 1 จะสอนเกี่ยวกับภาพรวมและประวัติของ Deep learning แล้วต่อด้วยรายละเอียดของการเตรียมข้อมูล ในคาบที่ 2 หลังจากนั้น คาบที่ 3 และ 4 จึงมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของโมเดล แล้วพูดถึงจริยธรรมของการทำโมเดล ในคาบที่ 5 ต่อจากนั้นเราจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมข้อมูลมากขึ้นในคาบที่ 6 ลองใช้โมเดลแบบอื่นๆกับข้อมูลตารางในคาบที่ 7 และวิเคราะห์ข้อมูลภาษาในคาบที่ 8

เราสังเกตว่าบางคนอาจจะชอบการเรียนแบบพื้นฐานก่อนที่จะกลับไปในรายละเอียด ดังนั้นคำแนะนำคือน้องๆอาจจะเรียนคาบที่ 1 ถึง 4 และคาบที่ 6-8 ต่อเนื่องกันไปเลยแล้วค่อยกลับมาเก็บรายละเอียดที่ไม่เข้าใจหลังจากเรียนก็ได้ ส่วนคาบที่ 5 สามารถแยกไว้เรียนก่อนหรือหลังจากคาบอื่นๆก็ได้

เขียนวันที่: February 22, 2021